Speakers Group

วิทยากร

ศ.ดร.นw. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง

นายกสภาการพยาบาล

ศ.กิตติคุณ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

- ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
- สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

- ที่ปรึกษา สภาการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง - Editor-in-Chief, Pacific Rim International Journal of Nursing Research

รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา

ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล ด้านวิเทศสัมพันธ์

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ดร.นพ. ปริญญา ชำนาญ

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์ และการวิจัยสำนักบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศ.นพ. ประเสริฐ บุญเกิด

อาจารย์พิเศษ และหัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยาคนที่ 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อจ.ดร.นันทกานต์ มณีจักร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อจ.สุภาวดี ทับกล่ำ

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกฤติกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร

อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2

ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข

- ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี - นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1

รศ.ดร.นัยนา หนูนิล

- อาจารย์พยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ที่ปรึกษาทางวิชาการของสมัชชาสุขภาพภาคใต้ และจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์

- ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ.2563-2564) - รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ.2563-2564)

ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด

รักษาการหัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนและสาขาการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ

อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

Professor Dr. Melissa O’ Connor

Professor of Nursing at Villanova University’s M. Louise Fitzpatrick College of Nursing and the M. Louise Fitzpatrick Endowed Professor in Nursing for Community and Home Health Nursing

Associate Professor Dr. Kavita Radhakrishnan

Associate Professor at The School of Nursing with educational degrees in nursing and electrical engineering, University of Texas at Austin

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม

อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

นักวิชาการอิสระ และกรรมการสภาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2564)

รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ วิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผศ.ดร.พรรษา รอดอาตม์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

- ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ - ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว

Associate Editor of Pacific Rim International Journal of Nursing Research

รายชื่อ พิธีกร , ผู้ช่วยพิธีกร , ประธานห้องย่อย , ประธานการนำเสนอผลงานวิจัยปากเปล่า

พิธีกร
รศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล

ประธานร่วม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยพิธีกร
ผศ.ดร.นันทกา สวัสดิพานิช

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

พิธีกร
ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล ด้านวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

- กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง แห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล และผดุงครรภ์ขั้นสูง แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล

- ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)

รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด

ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ดร.สุภาพร วรรณสันทัด

อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลเด็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์

อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องใหญ่
Time Title
พิธีกร: รองศาสตราจารย์.ดร.มณี อาภานันทิกุล
ผู้ช่วยพิธีกร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นันทกา สวัสดิพานิช
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 09.15 น.
พิธีเปิดการประชุม

โดย  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กล่าวรายงาน
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

09.15 - 10.00 น.
การบรรยายเรื่อง นโยบายและทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย

โดย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
-ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา
-ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
-สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

10.00 - 10.45 น.
การบรรยายเรื่อง สุขภาวะของประชาคมโลก และการวิจัยทางสุขภาพในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก

โดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

10.45 - 11.00 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และนวัตกรรมทางการพยาบาล)
11.00 - 12.00 น.
บรรยาย ความสำเร็จ และความท้าทายของการวิจัยทางการพยาบาลของไทย

โดย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
Editor In Chief of Pacific Rim International Journal of Nursing Research
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประคิณ สุจฉายา
ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล ด้านวิเทศสัมพันธ์

12.00 - 13.00 น.
พัก (Poster Presentation)
13.00 - 13.45 น.
การบรรยายเรื่อง ความท้าทายในการขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลสู่สังคม

โดย   ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

13.45 - 14.45 น.
การอภิปรายเรื่อง การใช้ Big Data ในการวิจัย

โดย
1. ดร.นายแพทย์ปริญญา ชำนาญ
-ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวิจัยและผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
-รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์ และการวิจัยสำนักบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ บุญเกิด
อาจารย์พิเศษ และหัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยาคนที่ 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินการอภิปราย : อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.45 - 15.30 น.
การบรรยายเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก

โดย อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

15.30 - 15.45 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และนวัตกรรมทางการพยาบาล)
15.45 - 16.45 น.
การอภิปรายเรื่อง การบริหารองค์กรพยาบาลเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก

โดย
1. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2

ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี