Speakers Group

วิทยากร

ศ.ดร.นw. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง

นายกสภาการพยาบาล

ศ.กิตติคุณ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

- ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
- สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

- ที่ปรึกษา สภาการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง - Editor-in-Chief, Pacific Rim International Journal of Nursing Research

รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา

ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล ด้านวิเทศสัมพันธ์

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ดร.นพ. ปริญญา ชำนาญ

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์ และการวิจัยสำนักบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศ.นพ. ประเสริฐ บุญเกิด

อาจารย์พิเศษ และหัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยาคนที่ 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อจ.ดร.นันทกานต์ มณีจักร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อจ.สุภาวดี ทับกล่ำ

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกฤติกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร

อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2

ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข

- ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี - นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1

รศ.ดร.นัยนา หนูนิล

- อาจารย์พยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ที่ปรึกษาทางวิชาการของสมัชชาสุขภาพภาคใต้ และจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์

- ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ.2563-2564) - รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ.2563-2564)

ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด

รักษาการหัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนและสาขาการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ

อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

Professor Dr. Melissa O’ Connor

Professor of Nursing at Villanova University’s M. Louise Fitzpatrick College of Nursing and the M. Louise Fitzpatrick Endowed Professor in Nursing for Community and Home Health Nursing

Associate Professor Dr. Kavita Radhakrishnan

Associate Professor at The School of Nursing with educational degrees in nursing and electrical engineering, University of Texas at Austin

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม

อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

นักวิชาการอิสระ และกรรมการสภาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2564)

รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ วิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผศ.ดร.พรรษา รอดอาตม์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

- ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ - ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว

Associate Editor of Pacific Rim International Journal of Nursing Research

รายชื่อ พิธีกร , ผู้ช่วยพิธีกร , ประธานห้องย่อย , ประธานการนำเสนอผลงานวิจัยปากเปล่า

พิธีกร
รศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล

ประธานร่วม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยพิธีกร
ผศ.ดร.นันทกา สวัสดิพานิช

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

พิธีกร
ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล ด้านวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

- กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง แห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล และผดุงครรภ์ขั้นสูง แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล

- ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)

รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด

ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ดร.สุภาพร วรรณสันทัด

อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลเด็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์

อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องใหญ่
Time Title
พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
ผู้ช่วยพิธีกร : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.45 - 10.15
แนะนำห้องย่อยที่ 1 - 5
10.15 - 10.30 น.
พัก (Poster Presentation/นิทรรศการ)
10.30 - 12.30
แนะนำห้องย่อยที่ 1 - 5
12.30 - 13.00 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และนวัตกรรมทางการพยาบาล)
13.00 - 14.45
แนะนำห้องย่อยที่ 1 - 5
14.45 - 14.50 น.
พัก (Poster Presentation/นิทรรศการ)
14.50 - 16.00 น.
สรุปแนวโน้ม ความท้าทาย และทิศทางการวิจัยทางการพยาบาลของประเทศไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

ศาตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว
Associate Editor of Pacific Rim International Journal of Nursing Research

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
Editor In Chief of Pacific Rim International Journal of Nursing Research

16.00 น. - 16.00 น.
ปิดประชุม
ห้องย่อยที่ 1
Time Title
พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
ผู้ช่วยพิธีกร : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
08.45 - 10.15 น
ห้องย่อยที่ 1 ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ วิจัยระบบเพื่อการปฏิรูปประเทศ ในสังคมสูงวัย (Interactive ECO -platform for connections : A big rock driven of health care system in aging society)

ประธานห้องย่อยที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์
อาจารย์ประจำ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา หนูนิล
อาจารย์พยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์
-ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรมและจริยธรรมและภารกิจพิเศษ
-หัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวมพร คงกำเนิด
รักษาการหัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนและสาขาการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10.15 - 10.30 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการ)
10.30 - 12.30 น.
ห้องที่ 1 ห้อง ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ Oral Presentation: Health services Research, Chronic and Palliative care

ประธานประจำห้อง: รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประสานงานประจำห้อง
นางสาวชาลินี สามงามเหล็ก
นางสาวศยามล รมพิพัฒน์
นางสาวศิริวรรณ ประทุม

12.30 - 13.00 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และนวัตกรรมทางการพยาบาล)
13.00 - 14.45 น.
ห้องที่ 1 ห้อง ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณOral Presentation: Leadership and Health Promotion

ประธานประจำห้อง: รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ประสานงานประจำห้อง
นางสาวมาวศรี มานุช
นางสาวสายฝน บ่อชน
นางโศรยา นิฮะ

ห้องย่อยที่ 2
Time Title
พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
ผู้ช่วยพิธีกร : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
08.45 - 10.15 น.
ห้องย่อยที่ 2 ห้อง ดร.ทัศนา บุญทอง การพยาบาลผ่านสื่อทางไกล (Telehealth/Telenursing Research in a Technology Disruption Era)

ประธานห้องย่อยที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
-กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง แห่งประเทศไทย
-ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ
-อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-กรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
Prof.Dr.Melissa O’Connor
Lecturer and An expert in home health care, geriatric nursing and transitions in care Villanova University M. Louise Fitzpatrick College of Nursing, U.S.A.
Assoc.Prof.Dr.Kavita Radhakrishnan
Lecturer and Principal Investigator of the study of digital gaming and connected sensors to enable heart failure self-management behaviors in older adults, The University of Texas at Austin School of Nursing, U.S.A

10.15 - 10.30 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการ)
10.30 - 12.00 น.
ห้องที่ 2 ห้อง ดร.ทัศนา บุญทอง Oral Presentation: MCH, Chronic care

ประธานประจำห้อง: รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
-ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ผู้ประสานงานประจำห้อง
นางสาวสายฝน บ่อชน
นางโศรยา นิฮะ
นางสาวมาวศรี มานุช

12.30 - 13.00 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และนวัตกรรมทางการพยาบาล)
13.00 - 14.45 น.
ห้องที่ 2 ห้อง ดร.ทัศนา บุญทอง Oral Presentation: Health promotion

ประธานประจำห้อง: รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์
อาจารย์ประจำ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประสานงานประจำห้อง
นางสาวพัชราภรณ์ ไหวคิด
นางทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ
นางสาวไวยพร พรมวงค์

ห้องย่อยที่ 3
Time Title
พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
ผู้ช่วยพิธีกร : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
08.45 - 10.15 น.
ห้องย่อยที่ 3 ห้อง ดร.วิเชียร ทวีลาภ การวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19

ประธานห้องย่อยที่ 3
รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
-ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10.15 - 10.30 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการ)
10.30 - 12.00 น.
ห้องที่ 3 ห้อง ดร.วิเชียร ทวีลาภ Oral Presentation: Nursing education, Psychiatric and mental health nursing

ประธานประจำห้อง: รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ประสานงานประจำห้อง
นางสาวพัชรินทร์ บุญรินทร์
น.ต.หญิง ไพรินทร์ สำราญรัมย์

12.30 - 13.00
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และนวัตกรรมทางการพยาบาล)
13.00 - 14.45 น.
ห้องที่ 3 ห้อง ดร.วิเชียร ทวีลาภ Oral Presentation: Acute and critical care

ประธานประจำห้อง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
-กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง แห่งประเทศไทย
-ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
ผู้ประสานงานประจำห้อง
นางสาวธาวินี ช่วยแท่น
นางสาวชนิกานต์ เสือสิงห์
นางสาวจันทร์จิรา หินขาว

ห้องย่อยที่ 4
Time Title
พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
ผู้ช่วยพิธีกร : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
08.45 - 10.15 น.
ห้องย่อยที่ 4 ห้อง รศ.ลออ หุตางกูร การวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: การเก็บรวบรวมข้อมูลและประเด็นจริยธรรม

ประธานห้องย่อยที่ 4
รองศาสตราจารย์ ดร. จอนผะจง เพ็งจาด
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี
นักวิชาการอิสระ
กรรมการสภาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2564)
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร นิลมานัต
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.15 - 10.30 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการ)
10.30 - 12.00 น.
ห้องที่ 4 ห้อง รศ.ลออ หุตางกูร Oral Presentation: Chronic and long term care (Adult and Older adults)

ประธานประจำห้อง: รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ ดีนาน
หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ประสานงานประจำห้อง
นางสาวจันทร์จิรา หินขาว
นางสาวธาวินี ช่วยแท่น
นางสาวชนิกานต์ เสือสิงห์

12.30 - 13.00 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และนวัตกรรมทางการพยาบาล)
13.00 - 14.45 น.
ห้องที่ 4 ห้อง รศ.ลออ หุตางกูร Oral Presentation: Chronic and long term care in Pediatric, Palliative care

ประธานประจำห้อง: ดร.สุภาพร วรรณสันทัด
อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ผู้ประสานงานประจำห้อง
นางสาวศยามล รมพิพัฒน์
นางสาวศิริวรรณ ประทุม
นางสาวชาลินี สามงามเหล็ก

ห้องย่อยที่ 5
Time Title
พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
ผู้ช่วยพิธีกร : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
08.45 - 10.15 น.
ห้องย่อยที่ 5 ห้อง พลเอก นพ.สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพวรรณสันทัด การเผยแพร่ผลงานวิจัยในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก

ประธานห้องย่อยที่ 5
ดร.สุภาพร วรรณสันทัด
อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.15 - 10.30 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการ)
10.30 - 12.00 น.
ห้องที่ 5 ห้อง พลเอก นพ.สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ Oral Presentation: Nursing informatics, Preoperative nursing

ประธานประจำห้อง: ศ.ดร.รัตนศิริ ทาโต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ประสานงานประจำห้อง
นางทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ
นางสาวไวยพร พรมวงค์

12.30 - 13.00 น.
พัก (Poster Presentation / นิทรรศการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และนวัตกรรมทางการพยาบาล)
13.00 - 14.45 น.
ห้องที่ 5 ห้อง พลเอก นพ.สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ Oral Presentation: Covid-19

ประธานประจำห้อง: ผศ.ดร.ธีราภรณ์ จันทร์ดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประสานงานประจำห้อง
น.ต.หญิง ไพรินทร์ สำราญรัมย์
นางสาวพัชรินทร์ บุญรินทร์